INVITATION TO GENERAL MEETING on 02/27/2015

INVITATION TO THE MEMBERS OF THE ORGANISATION "EUROPEAN UNIT" FOR GENERAL MEETING

Date 27/02/2015 (Friday) from 17:00 am. in the office of the Association, located in Plovdiv. Str. "Bulair" №1A, 2nd floor

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ

С настоящата покана Управителният съвет на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на 27.02.2015 (петък) от 17:00 ч. офиса на Сдружението, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Булаир" №1А, ет.2 със следния дневен ред:

Дневен ред

  1. Вземане на решение за освобождаване на Нина Георгиева, като член – секретар на Управителния съвет, поради постъпило от нея Заявление за освобождаване, с което същата уведомява УС, че е в невъзможност да продължи да изпълнява задълженията си.
  2. Избор на нов член – секретар на Управителния съвет с мандат до края на мандата на Управителния съвет, като УС предлага за член –секретар да бъде избран, новоприетат за член на Сдружението ДИМИТРОВ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ.

Съгласно устава всички документи, свързани с предстоящото Общо събрание, са на Ваше разположение в офиса на Сдружението. При липса на кворум събранието ще се състои при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ на същия ден един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

В случай, че не можете да присъствате, като членове на Сдружението можете да участвате в работата на Общото събрание и чрез пълномощник. За тази цел трябва писмено да упълномощите лице да ви представлява на гласуванията. Напомняме ви, че е допустимо присъстващ член да представлява само един неприсъстващ член на Сдружението.

Като доказателства за редовно свикване на Общото събрание, Управителният съвет на Сдружението Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез e-mail, в който пише „Получих поканата за участие в Общото събрание на Сдружение в обществена полза ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК", насрочено за 27.02.2015 г. Име." Благодарим ви!

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

  1. glava signПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. deputy signЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
  3. secretar signСЕКРЕТАР
seal