Logo OEU peach INVITATION TO THE MEMBERS OF THE ORGANISATION "EUROPEAN UNIT" FOR GENERAL MEETING

Date 01/26/2015 (Monday) at 17:00. in the office of the Association, located in Plovdiv. Str. "Bulair" №1A, 2nd floor

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК“ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на дата 26.01.2015 (понеделник) от 17:00 ч. в офиса на Сдружението, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Булаир" №1А , ЕТ.2

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ

С настоящата покана Управителният съвет на Сдружението свиква редовно годишно Общо събрание на 26.01.2015 (понеделник) от 17:00 ч. офиса на Сдружението, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Булаир" №1А, ет.2 със следния дневен ред:

Дневен ред

  1. Приемане отчета за дейността на Сдружението през 2014 година.
  2. Приемане отчета за дейността на УС за 2014 г..
  3. Приемане финансовия отчет на Сдружението.
  4. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2015 година.
  5. Други.

Съгласно устава всички документи, свързани с предстоящото Общо събрание, са на Ваше разположение в офиса на Сдружението. При липса на кворум събранието ще се състои при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ на същия ден един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

В случай, че не можете да присъствате, като членове на Сдружението можете да участвате в работата на Общото събрание и чрез пълномощник. За тази цел трябва писмено да упълномощите лице да ви представлява на гласуванията. Напомняме ви, че е допустимо присъстващ член да представлява само един неприсъстващ член на Сдружението.

Като доказателства за редовно свикване на Общото събрание, Управителният съвет на Сдружението Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез e-mail, в който пише „Получих поканата за участие в Общото събрание на Сдружение в обществена полза ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК", насрочено за 25.11.2014 г. Име." Благодарим ви!

signs