ПРАВИЛА И РЕД
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК”, СЪКРАТЕНО ОЕБ

Чл.1.

С настоящите правила се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК”, СЪКРАТЕНО ОЕБ

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Чл.2

 • /1/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК”, СЪКРАТЕНО ОЕБ извършва дейност в обществена полза, като основният предмет на общественополезната дейност е:
  - участие в изпълнението на проекти в областта на образованието, предприемачеството, културата, спорта, международната интеграция на Република България, външната политика на страната и международните отношения в условията на глобализация; участие в национални и международни форуми, програми и партньорства свързани с целите на ОЕБ; провеждане на кръгли маси, конференции, изследвания и анализи, изработване и реализиране на политики, програми, проекти свързани с целите на ОЕБ; подпомагане дейността на Президенството, Правителството и Народното събрание на Република България в техните външнополитически инициативи и на международни организации, неправителствени и такива, в които Република България официално членува; запазване и насърчаване мира на Балканите, в Европа и света;подпомагане усилията на държавните органи за равноправно участие на Република България в международните отношения, както и за приемането на Република България в международни организации, в които има интерес да членува като напълно равнопоставен партньор; съдействие за усъвършенстване на законодателството по въпросите свързани с целите на ОЕБ ; опазване на демокрацията и законността, насърчаване на хуманизма и социалната справедливост; спомагане обединяването и укрепването на технологическия, материално-техническия и интелектуалния потенциал, професионалния опит и другите ресурси за създаване на необходимите правни, икономически, организационни условия за развитие на дипломатичните и културни отношения във всички сфери на обществения живот, както и предприемачеството в национален и международен аспект;
 • /2/ Приоритет на общественополезната дейност на сдружението е оказване на съдействие при превъплътяването на основните принципи на дипломацията, в частност, отстояването на националните интереси на България, приоритета на правата и свободите на човека и гражданина, демокрацията и законността, хуманизма и социалната справедливост.
 • /3/ ОЕБ осъществява дейността си на принципите на демокрация, откритост, законност, доброволно встъпване и свободно напускане, равноправие на членовете, независимост, гласност, самоуправление, ясно разпределение на пълномощията между ръководните органи и отговорност на членовете на организацията за изпълнението на поетите задължения, като се ръководи от Конституцията на Р. България, ЗЮЛНЦ, действащото законодателство на Р.България, настоящия Устав и от общите принципи на международното право и дипломация.

Чл.3

Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК”, СЪКРАТЕНО ОЕБ, а именно:

 1. Съдействие за защита и осъществяване на националните интереси на Р.България , за утвърждаването й като модерна , демократична европейска държава в съвременните международни отношения;
 2. Подпомагане формирането на развито гражданско общество за постигане на необходимата обществена подкрепа за защита на правата и свободите на човека и гражданина, демокрацията и законността, хуманизма и социалната справедливост;
 3. Съдействие за пълноценното участие на Република България в европейските институции и утвърждаването на европейските демократични и социални ценности в България в съответствие с достижанията в областта на интеграцията и
  сътрудничеството в Европа;
 4. Съдействие за утвърждаване на добросъседските и приятелски отношения с други страни на Република България, като прокарването в тях на основни принципи за справедливост, взаимно зачитане на интересите и мирно разрешаване на възникнали конфликти.
 5. Развитие на предприемачеството, образованието, културата, спорта и системите на социална взаимопомощ в обществото на местно, регионално, национално и международно равнище .
 6. Защита и представляване на законните, социалните, икономическите, творческите, културните и други общи интереси на членовете си .
 7. Осъществяване на дейност, насочена към разспространяване на най-добрия дипломатичен опит и сътрудничество, повишаване авторитета на Р.България в обществото и на международната сцена, работа за установяване на високо ниво на професионализъм, справедливост и честност във вътрешно националните и международните делови отношения.

Чл.4

За постигане на целите и изпълнението на дейността си ОЕБ използва всички допустими от закона средства в това число:

 1. Осъществява сътрудничество с български и международни организации и чуждестранни граждански сдружения, целите и дейностите на които са тъждествени на целите и дейностите на ОЕБ;
 2. Проучва пазара и общественото мнение;
 3. Прави проучвания и разработки в областта на външната политика, международните отношения, хуманитарните и обществените науки;
 4. Издава книги и други печатни издания, издава и разпространява публикации в областта на дипломацията, международните отношения и други теми и въпроси свързани с целите и дейността;
 5. Възражда традициите за благотворителност и участва във формирането на хуманитарна политика.
 6. Координира действията на членовете си, регионалните клонове и представителства, взема мерки за изпълнението на задълженията, поети в съответствие с настоящия Устав;
 7. Предотвратява и решава спорове между членовете на ОЕБ ;
 8. Съдейства при съхранението и целостта на имуществото и корпоративните структури на членовете на ОЕБ;
 9. Реализира представителна функция чрез излагането на съгласувана позиция на членовете си пред Президента на България, Народното събрание на България, Министерски съвет и осъществява сътрудничество с органите на държавната власт и местното самоуправление чрез участие в колегии и обществени съвети, работни групи,експертни съвети, междуведомствени комисии и т.н., създавани за реализацията на функциите на съответните органи, а също така и в други форми, които не противоречат на действащото в Р. България законодателство;
 10. Взема информационни и организационни мерки, насочени за разпространението на информацията за ОЕБ, нейните цели, разпространението на най-добрия дипломатичен опит и съдействие за развитието на международните отношения;
 11. Информира членовете си, другите обединения и обществени организации за мерките и инициативите на ОЕБ ;
 12. Разработва стратегия и тактика за развитие на регионалните клонове и други представителства на ОЕБ в България и други държави;
 13. Формира своя вътрешна недържавна система за безопасност , чрез съвкупност от мерки за защита на физическата цялост и лична неприкосновеност на членовете
  си;
 14. Оказва активна поддръжка на иновативните проекти и основава целеви фондове за поддръжка на дейността си;
 15. Извършва обществена експертиза на проекти на нормативно-правни актове, разработени от странични предприятия, учреждения и организации, както и от органите на държавната власт;
 16. Спомага за активирането на трансграничното сътрудничество и възможностите, които то предлага за постигане на разбирателство и добросъседство ;
 17. Спомага за разширяването на международните връзки на членовете си;
 18. Организира и участва в кръгли маси, семинари, изложения, презентации, конференции, форуми, симпозиуми, колоквиуми, които пропагандират принципите и идеите на ОЕБ и са тясно свързани с нейните цели и основна дейност или регулирани от държавата;
 19. Осъществява сътрудничество с държавни и общински органи и инстутуции;
 20. Редовно информира членовете на ОЕБ за дейността си;
 21. Поддържа контакти с други български и чуждестранни организации със сходни цели и участава в национални проекти и програми и в проекти и програми и на Европейския съюз и други международни организации, свързани с целите и дейностите си.
 22. Създава учреждения, организации и предприятия, в съответствие с действащото законодателство на България, за реализация на целите и изпълнението на дейността на ОЕБ.

Чл.6

За постигане на целите си Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл. 3, ал. 3 - 6 от ЗЮЛНЦ, като осъществява консултантска дейност и услуги, в т.ч., но не само: организиране и провеждане на обучения, изложения, национални и международни конференции, кръгли маси, обсъждания и др.; разработване на проекти, програми, стратегии и др.; извършване на проучвания и анализи; разработване и разпространение на информационниматериали; управление и координация на изпълнението на различни проекти, финансирани по европейски и международни програми; издателска дейност; всяка друга незабранена от закона дейност, свързана с основния нестопански предмет на дейност.
Приходите от допълнителна стопанска дейност се използват само за постигане на определените от Устава цели.
Извършването на стопанската дейност се подчинява на реда и условията, определени със законите,регулиращи съответния вид стопанска дейност.
ОЕБ не разпределя печалба.
Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет.

Чл.7

 • /1/Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК” в съответствие с чл.6.18, т.2 от Устава на сдружението определя реда и организира извършването на общественополезната дейност на сдружението;
 • /2/ Управителният съвет в началото на всяка календарна година изготвя доклад за дейността на сдружението през изминалата година. Докладът трябва да съдържа данни относно:
  1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
  4. финансовия резултат.
 • /3/ Годишният доклад за дейността и финансовия отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят от УС на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър при Министерство на правосъдието в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

ПРАВИЛА ЗА ОТНОШЕНИЯТА СЪС СПОНСОРИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК”,
СЪКРАТЕНО ОЕБ

Чл.14

 • /1/ Финансирането и спонсорирането на дейността на Дружеството става при съблюдаване на следните правила и принципи:
 1. Приемат се само дарения, които не противоречат на посочените в устава цели, на законовите разпоредби и на добрия морал.
 2. Приемат се финансирания за проекти и дейности, над които Сдружението запазва пълен контрол при вземането на решения. Спонсорът не може да участва при вземането на решения по съответното начинание, неговото съдържанието или неговата методология.
 3. По свое усмотрение, Сдружението може да спомене значително по размера си спонсорство в своите бюлетини, уебсайт и/или други електронни или печатни материали, като използва следната декларация:
  “Дружеството е благодарно на компания /Х/ за подкрепата им за този проект (конференция или друго)”.
  [Към горния текст може да се добави и лого на спонсорите].
 4. Сдружението или негови членове не могат да поемат ангажименти и задължения за одобряване, признаване или рекламиране на продукти или услуги, предоставени от спонсор.
 5. Други организации, търговски дружества или лица не могат да използват логото на Сдружението без изричното му писмено съгласие.
 6. Наименованието на Сдружението не може да се използва за маркетинг-подкрепа или рекламиране на продукти, преди, по време или след приключването на даден проект. Приемането на спонсорство от Сдружението не може да бъде представяно или тълкувано от заинтересованите компании като подкрепа или реклама на техен продукт.
 7. Сдружението не приема финансиране от лица, чиято бизнес философия счита за неприемлива или чиято дейност би могла да
  навреди на авторитета му.
 • /2/ По отношение участието в информационни и образователни проекти, реализирани от търговски компании или други организации, Сдружението ще се придържа към следната политика:
 1. Участието в подобни проекти ще става само след изричното одобрение от Управителния съвет на Сдружението, за всеки отделен случай.
 2. Сдружението предварително трябва да бъде уведомено за целите и програмата на проекта, и трябва да даде одобрението си за всеки материал, който упоменава Сдружението, в каквато и да е връзка.
 3. Сдружението може да съдейства за по-широко медийно отразяване на проекта, само когато е постигнато споразумение със самото търговско дружество, след решението на УС за участие в проекта.
 4. Спонсорите могат да използват името на Сдружението за инициативи, които са били предварително съгласувани и одобрени от УС. При нерегламентирана употреба на името, УС следва незабавно да изиска прекратяване на конкретното несъгласувано действие или дейност.
 5. Логото на Сдружението не може да се използва от търговски дружества или други организации в никоя от поканите й или рекламите за проекта.
 6. Всички презентации и/или материали използващи логото на Сдружението следва да бъдат одобрени от УС.
 7. Съобщенията за пресата или други форми на комуникация, които изразяват виждания на Сдружението или на УС, трябва да бъдат предварително одобрени от Председателя и Заместник Председателя на Сдружението.

Настоящите правила са приети от Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК”, СЪКРАТЕНО ОЕБ на проведено заседание на 18.09.2014г., с единствена точка от дневния ред - обсъждане и приемане на правила и ред за осъществяване на общественополезната дейност на сдружението. След станалите разисквания всички членове на Управителния съвет единодушно приеха и подписаха настоящите правила.